top of page
Hoe Priority Management met u wil samenwerken

Priority Management bv is blij om voor u te mogen werken. Bij een overeenkomst tussen twee partijen zijn afspraken nodig. Hieronder vindt u de regels die voor onze diensten gelden.

Wil u zo vriendelijk zijn ze even door te nemen.

 

1. De opdracht van Priority Management bv is kennisoverdracht. Dit is een ontastbare materie. Daarom valt het geleverde onder de auteursrechten en zijn alle facturen met betrekking tot opleiding, advies of assistentie net als theater- of vliegtuigtickets VÓÓR AANVANG TE VOLDOEN.

 

2. Door uw inschrijving op één van de programma's bevestigt u uw definitieve reservatie. M.a.w. heeft u een koop gesloten. Deze koop wordt bevestigt door Priority Management bv met een orderbevestiging en is bindend. De klant heeft 5 dagen de tijd om deze overeenkomst zonder kosten te annuleren. Daarna betekent dit, dat wanneer u annuleert u 50 % van het factuurbedrag verschuldigd bent. Voor annulaties minder dan 10 dagen voor aanvang van de gereserveerde workshop, training, presentatie of programma is geen terugbetaling mogelijk en blijft 100% van het bedrag verschuldigd. Annulaties kunnen enkel schriftelijk worden bekendgemaakt.

Bij het verplaatsen van de geboekte datum door de klant minder dan 5 dagen voor aanvang zal de basisfee onvoorwaardelijk opeisbaar blijven en een nieuwe basisfee verschuldigd zijn voor de nieuwe boeking.

 

3. U mag altijd een vervanger in uw plaats naar de opleiding sturen.

 

4. Als er geen sluitend bewijs is geleverd van betaling op het moment dat de opleiding (kennisoverdracht) aanvangt, zal de betrokken deelnemer niet worden toegelaten tot de opleiding.

 

5. Inschrijvingen worden pas geboekt na ontvangst van de door Priority Management bv voorziene ingevulde en ondertekende orderbevestiging (inschrijving) of e-mail bericht. Inschrijvingen kunnen refereren naar of vergezeld zijn van door de klant gehanteerde bestelbons, maar vervangen geenszins de originele orderbevestiging (inschrijving).

 

6. Door het invullen van deze orderbevestiging (inschrijving) gaat de opdrachtgever akkoord met de voorwaarden van Priority Management bv zoals hierboven beschreven.

 

7. Betalingstermijnen van de klant kunnen nooit primair zijn aan de voorwaarden vermeld op de facturen van Priority Management bv.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 - De betaling van onze facturen geschiedt contant en dit op de zetel van de vennootschap.

 

Art. 2 - Gezien de aard van de dienst (kennisoverdracht) is de factuur vòòr uitvoering te betalen.

 

Art. 3 - De klachten worden niet meer aanvaard indien zij ons niet binnen de acht dagen na factuurdatum ter kennis

worden gebracht. De ter kennis brenging dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Voor de levering van

materialen geldt eveneens een protesttermijn van acht dagen. Alle latere klachten zijn onontvankelijk.

 

Art. 4 - Ingeval van betwisting en/of niet betaling van facturen zijn alleen de Rechtbanken van Sint-Niklaas bevoegd.

 

Art. 5 - Wanneer één of meerdere facturen niet geregeld worden binnen de 8 dagen na het verzenden van een

aangetekend schrijven, inhoudende in morastelling van betaling ervan, zal hierdoor voor ons een recht van

schadevergoeding ontstaan, waarbij het factuurbedrag forfaitair verhoogd wordt met 15 % en dit met een minimum

van € 25. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van de briefwisseling en tijdverlies, de moeilijkheden in de boekhouding.

 

Art. 6 - Er zal in geval van niet-betaling der factuur binnen de 30 dagen na de datum van uitschrijving een intrest

verschuldigd zijn van 12 % tussen de datum van de factuur en de datum van de betaling.

 

Art. 7 - Het uitschrijven van een wissel op de koper of cliënt doet geen afbreuk aan de andere bepalingen van deze

verkoopsvoorwaarden.

 

Art. 8 - Onze algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden worden door onze cliënten als aangenomen beschouwd,

zelfs als ze strijdig zijn met hun algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Bijgevolg zullen we slechts door deze laatste verbonden zijn, indien we deze schriftelijk hebben aangenomen, zo niet gelden onze verkoopsvoorwaarden.

bottom of page